Community Guidelines

Status: 15-02-2024

1. Inleiding

Het doel van deze Community Guidelines (‘Community Guidelines‘) is om het gebruik van ons Parship-platform (‘Platform‘ of ‘wij‘) voor alle gebruikers zo aangenaam en veilig mogelijk te maken. Deze Community Guidelines geven alle gebruikers een leidraad voor het gedrag op ons platform. Ze zijn van toepassing op alle functies en alle delen van ons platform, dus het profiel en de chat. Ze maken ook deel uit van onze Algemene voorwaarden(AV).

Gebruikers moeten ons platform ervaren als een plaats om veilig en op een betrouwbare manier met elkaar om te gaan. Op ons platform moet er in principe een onbeperkte mogelijkheid zijn om je voor te stellen aan andere gebruikers op basis van je eigen persoonlijkheid, en zo met elkaar in een zo authentiek mogelijke uitwisseling of datingervaring te stappen. Dit omvat ook de mogelijkheid tot open communicatie en het uiten van je eigen mening. De vrije en ongehinderde communicatie van de gebruikers is een kernonderdeel van ons platform en heeft voor ons de hoogste prioriteit. Dit geldt zowel voor het profiel als voor de chat. Via foto’s, teksten en chatberichten kunnen gebruikers informatie of Inhoud (‘Inhoud‘) delen met andere gebruikers en publiceren op ons platform.

Het gedrag en de communicatie van de gebruikers onderling op ons platform moeten eerlijk zijn. Het recht van een gebruiker om zichzelf en zijn eigen persoonlijkheid uit te leven, eindigt in principe waar dit inbreuk maakt op de rechten van andere gebruikers of onwettig is.Er zijn ook algemene gedragsregels die wij als platformaanbieder nodig hebben voor een eerlijke datingervaring.. Daarom geldt: wij tolereren geen onwettige en ongepaste inhoud. Wij zullen daarom binnen het kader van de geldende wetgeving, de algemene voorwaarden en deze Community Guidelines, dergelijke onwettige en ongepaste inhoud modereren. Wij maken daarbij gebruik van ons recht om inhoud, in het bijzonder afbeeldingen of teksten, te verwijderen en gebruikers gedeeltelijk of volledig te blokkeren of uit te sluiten. Dit kan op basis van een melding van gebruikers, of als wij als platformbeheerder door eigen maatregelen kennis krijgen van illegale of ongepaste inhoud.

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid als platformexploitant en beslissen zorgvuldig, vrij van willekeur, objectief, altijd met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel en rekening houdend met alle omstandigheden van het individuele geval. Bij onze beslissingen houden we rekening met de tegenstrijdige belangen of de basisrechten van onze gebruikers. Alle beslissingen worden door ons gemotiveerd en alle betrokken gebruikers hebben het recht om bij ons een klacht in te dienen tegen onze beslissing.

Hieronder krijgen onze gebruikers een overzicht van welke inhoud en welk gedrag onwettig en ongepast is. Verder worden de mogelijke maatregelen beschreven die wij nemen in het geval van illegale en ongepaste inhoud. Vervolgens laten we zien hoe gebruikers illegale of ongepaste inhoud kunnen melden. Tot slot krijg je informatie over de mogelijkheden om klacht in te dienen of in beroep te gaan tegen onze beslissingen.

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Onwettige en ongepaste inhoud
 3. Minderjarigheid en afbeeldingen van minderjarigen
 4. Adequate profiel-, galerij- en verificatieafbeeldingen
 5. Passende profielteksten
 6. Identiteitsfraude, frauduleus gedrag (o.a. scamming) en misbruik
 7. Reclame en spam
 8. IT- en gegevensbeveiliging
 9. Haatspraak, racistische en terroristische inhoud
 10. Beledigingen en smaad
 11. Kinderpornografische inhoud/misbruik van kinderen
 12. Gevaar voor het welzijn van kinderen en seksuele uitbuiting
 13. Pornografische en geseksualiseerde inhoud
 14. Ongepaste, aanstootgevende en vulgaire inhoud
 15. Gevaarlijke activiteiten of producten
 16. Illegale of ongepaste goederen en diensten; prostitutie en gokken
 17. Inhoud die inbreuk maakt op auteursrechten en andere industriële eigendomsrechten
 18. Schendingen van de privacy van andere gebruikers
 19. Weergave van geweld
 20. Pesten en stalken
 21. Dwang en afpersing
 22. Misbruik van de meldmogelijkheid

2. Onwettige en ongepaste inhoud

Als platformoperator tolereren wij geen illegale en ongepaste inhoud op ons platform. Hieronder noemen we gedragsregels en geven we gebruikers een overzicht van zowel inhoud als gedrag dat we niet tolereren:

3. Minderjarigheid en afbeeldingen van minderjarigen

Voorwaarde voor het gebruik van ons platform is dat gebruikers de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Elk gebruik van ons platform door minderjarigen is verboden.

Inhoud (met name afbeeldingen) die minderjarigen (jonger dan 18 jaar) afbeeldt, is verboden op ons platform. Dit geldt ook als het gaat om de eigen kinderen van de publicerende gebruiker en ook als de publicerende gebruiker toestemming heeft.

4. Adequate profiel-, galerij- en verificatieafbeeldingen

Algemeen – Geldt voor alle afbeeldingen:

De profielfoto’s moeten geschikt zijn. Een profielfoto moet anderen een authentiek beeld van de gebruiker geven om een bevredigende datingervaring mogelijk te maken. Wat bedoelen we hiermee?

 • Gebruik geen filters die het natuurlijke uiterlijk te sterk veranderen (bijv. door het gebruik van mozaïek-, beauty- of blurfilters, animaties, inclusief beelden die door AI gewijzigd zijn).
 • De afbeelding moet een goede technische kwaliteit hebben met een overeenkomstig goede beeldresolutie.
 • Op de afbeeldingen zijn geen gezichten van derden herkenbaar. Met ‘derden’ bedoelen we andere personen dan de persoon die het profiel heeft aangemaakt, zoals bijv. beroemdheden of kinderen.
 • Gebruik geen beelden die gemaakt of gewijzigd zijn door AI of soortgelijke technische hulpmiddelen (face-morphing).
 • Gebruik identieke beelden niet meer dan een keer.

Profielfoto’s:

 • Voor de eerste profielfoto: het gezicht van de persoon die het profiel heeft gemaakt, moet zichtbaar zijn op de profielfoto en ten minste 50% van dit gezicht moet herkenbaar zijn. Het is niet toegestaan om het gezicht te bedekken, bijvoorbeeld door haar, muts/capuchon, mobiele telefoon, zonnebril, collages, enz.
 • Voor alle andere profielfoto’s (2-12): de persoon die het profiel heeft aangemaakt moet zelf tenminste gedeeltelijk op de foto te staan.

5. Passende profielteksten

De profielteksten moeten adequaat zijn. De teksten moeten andere gebruikers een authentiek en realistisch beeld geven van de persoonlijkheid van de persoon die het profiel heeft aangemaakt. Ongeschikt zijn daarom onder andere:

 • Naamvermeldingen die niets met een voornaam te maken hebben.
 • Het enige gebruik van achternamen, bijnamen, pseudoniemen of tekens, letters, lege velden, speciale tekens, cijfers, emoticons of nietszeggende vermeldingen.
 • Beroepsnamen die niet als beroep kunnen worden beschouwd of niets met een beroep te maken hebben.
 • Ongelooflijke, ontwijkende, misleidende of helemaal geen informatie over het beroep.
 • Vermelding van louter bedrijfsnamen als beroepsaanduiding.
 • Zuiver beschrijvende informatie over het beroep.
 • Vermeldingen die aan ons zijn geadresseerd.
 • Negatieve uitlatingen over ons en/of onze producten.
 • Vermeldingen in een taal waarin wij onze service niet aanbieden (de beschikbare talen zijn beschikbaar op onze website).

6. Identiteitsfraude, frauduleus gedrag (o.a. scamming) en misbruik

Frauduleus gedrag en frauduleuze inhoud zijn niet toegestaan op ons platform. Dit omvat met name het verspreiden van inhoud die bedoeld is om onware feiten aan andere gebruikers voor te spiegelen, om zichzelf een voordeel te verschaffen dat niet noodzakelijkerwijs van geldwaarde is. We vinden het bijvoorbeeld ongepast om andere gebruikers iets voor te spiegelen met het doel hen te misleiden om een voordeel te behalen bij het zoeken naar een partner of een ander voordeel te verkrijgen. Dit verbod geldt zowel voor bots, die verboden zijn op ons platform, als voor personen of gebruikers.

Het verbod is bijvoorbeeld van toepassing op het aannemen van een valse identiteit, valse informatie (bijvoorbeeld door het aanmaken van meerdere profielen of een enkel ‘nepprofiel’ of valse informatie van een gebruiker) of het voorspiegelen van een financiële nood met het doel geld of andere voordelen te ontvangen (de zogenaamde ‘scamming’, ‘romance scamming’ of “huwelijkszwendel”).

Verder tolereren we niet het frauduleus aanmaken van gratis lidmaatschappen door systematisch nieuwe profielen aan te maken.

Ook aanstootgevend zoeken naar one-night stands, seksuele avontuurtjes, affaires, polyamorie, een draagmoeder of een spermadonor, tweede relaties of inhoud die suggereert dat dit het doel is van de registraties op ons platform vormen een schending van deze Community Guidelines.

Meervoudige contracten afsluiten, gebruiken en daarna telkens herroepen (zogenaamde ‘meervoudige herroepingen’) is ongepast gedrag. Wij achten het onredelijk als het contract meer dan twee keer binnen drie maanden wordt opgezegd, na overeenkomstig gebruik van de betaalde diensten.

7. Reclame en spam

Ons platform is ontworpen om communicatie met het oog op dating mogelijk te maken. Het gebruik van ons platform voor andere doeleinden is verboden. Elke vorm van reclame en spam voor producten, diensten of andere platforms of bedrijven is daarom niet toegestaan. Niet toegestaan is/zijn met name: Niet toegestaan is/zijn met name:

 • De publicatie van berichten, afbeeldingen, profielvermeldingen of streams die dienen om goederen of diensten te promoten bij andere gebruikers, inclusief de verspreiding van spam.
 • De publicatie van inzendingen, teksten, foto’s, chatberichten of contactverzoeken die zijn voorzien van contactgegevens, zoals volledige naam, adressen, telefoonnummers of gegevens van sociale media, e-mailadressen, leden- of profielstatus, enz., in het profiel. Dit geldt niet voor betalende gebruikers voor de chatfunctie vanaf het tweede chatbericht.
 • Aanvragen met het verzoek de contactgegevens achter te laten (dit geldt niet voor betalende leden).
 • Reclame en aanbiedingen voor de verkoop van goederen en diensten.
 • Poging om te adverteren of te werven op andere platforms en sociale netwerken.
 • Reclame voor wedstrijden, geschenkacties of loterijen/kansspelen.
 • Verzenden van (eerste) berichten of berichten via videochat in een onredelijk hoge frequentie, copy-paste of kettingbrieven.
 • Contactverzoeken die te kort, of te lang zijn.
 • Inhoud voor commerciële doeleinden.

8. IT- en gegevensbeveiliging

Elk gedrag en elke poging van gebruikers of bots die de IT-beveiliging van ons platform of de gegevensbeveiliging van onze gebruikers in gevaar kunnen brengen, is ten strengste verboden. De veiligheid van de gegevens van onze gebruikers heeft de hoogste prioriteit. Ontoelaatbaar is in het bijzonder:

 • De automatische registratie van accounts of automatische, systematische of programmatische publicatie van inhoud.
 • Het uploaden of verzenden van kwaadaardige code, softwarevirussen, malware of andere schadelijke computercode, bestanden of programma’s, het verzamelen van gegevens of het gebruik van vergelijkbare methoden voor gegevensverzameling of -extractie.
 • Het versturen van phishingberichten naar andere gebruikers.
 • Op andere manieren de beschikbaarheid van het aanbod van ons platform ten nadele van andere gebruikers beïnvloeden (bijv. door onevenredig hoge belasting van de servers door ongebruikelijke gegevensoverdrachten).
 • De registratie van bots en andere automatische mechanismen, inclusief hun activiteiten.
 • Het onderscheppen van e-mails/berichten.

9. Haatspraak, racistische en terroristische inhoud

Haat heeft niets te zoeken op ons datingplatform. We tolereren daarom geen inhoud waarin wordt opgeroepen tot geweld of haat tegen individuen of specifieke groepen op basis van hun etnische afkomst, religie, handicap en gezondheidsstatus, leeftijd, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit, kaste, immigratiestatus of vergelijkbare kenmerken of eigenschappen die verband houden met systematische discriminatie of uitsluiting. Dit tolereren we bijvoorbeeld niet:

 • Inhoud waarmee een gebruiker suggereert dat een bepaalde groep (bijvoorbeeld mensen die tot een bepaalde religieuze gemeenschap behoren) onmenselijk, inferieur, verachtelijk of haatdragend is.
 • Inhoud die haatdragende laster, stereotypen of theorieën bevat die suggereren dat een bepaalde groep negatieve eigenschappen heeft (dat wil zeggen bijzonder verachtelijk, corrupt, slecht, verachtelijk, enz. in vergelijking met andere bevolkingsgroepen) of die inhoud bevat die objectief suggereert dat deze groep een bedreiging vormt.
 • Inhoud die bedoeld is om anderen ervan te overtuigen dat individuen gehaat of gediscrimineerd moeten worden omdat ze tot een bepaalde groep behoren.
 • Inhoud die materialen, gedragingen of symbolen, zoals vlaggen en badges, promoot die verwijzen naar groeperingen die niet verenigbaar zijn met onze grondwettelijke waarden en de liberaal-democratische grondwet (bijv. het hakenkruis).
 • Rechts- of links-radicale inhoud.
 • Politiek extreme uitspraken of inhoud.
 • Extremistische of terroristische inhoud. Dit omvat onder andere inhoud waarin wordt opgeroepen tot terroristische daden of geweld, of waarin terroristische aanslagen worden verheerlijkt.
 • Inhoud die verband houdt met terreurregimes/terrorisme.
 • Partijpolitieke inhoud.
 • Inhoud die oproept tot geweld of het doden van andere mensen of die andere mensen of gebruikers bedreigt.
 • Inhoud waarmee publiekelijk wordt opgeroepen tot het plegen van strafbare feiten.

10. Beledigingen en smaad

Vrijheid van meningsuiting en tolerantie behoren tot de belangrijkste basisrechten en vrijheden, ook op ons platform. Vrijheid van meningsuiting en tolerantie botsen echter tegen grenzen wanneer inhoud beledigend of vernederend is, lasterlijk of bedreigend is, een religieuze denominatie denigreert of belastert. Dit tolereren we bijvoorbeeld niet:

 • Belediging, of beledigende inhoud tegenover een andere gebruiker.
 • Beledigingen of onware en lasterlijke beweringen door een gebruiker tegen een andere persoon over een derde.
 • Bedreiging met een misdrijf of geweld tegen een andere gebruiker of een naaste.
 • Het beledigen van kerkgemeenschappen, religieuze gemeenschappen of levensbeschouwelijke verenigingen.
 • Ongefundeerde en niet bewezen samenzweringstheorieën/samenzweringsclaims.

11. Kinderpornografische inhoud/misbruik van kinderen

Alle kinderpornografische inhoud en inhoud die oproept tot misbruik van kinderen, kindermisbruik weergeeft of vermeldt, is ten strengste verboden op ons platform. Als we kennis krijgen van dergelijke inhoud, zullen we ook onmiddellijk de relevante bevoegde overheidsinstanties, met name de strafrechtelijke en veiligheidsautoriteiten, op de hoogte stellen van deze inhoud en het gedrag.

12. Gevaar voor het welzijn van kinderen en seksuele uitbuiting

Alle inhoud die minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) seksualiseert of seksuele uitbuiting van minderjarigen of kinderen bevordert of verheerlijkt, is ten strengste verboden. Als we kennis krijgen van dergelijke inhoud, zullen we ook onmiddellijk de relevante bevoegde overheidsinstanties, met name de strafrechtelijke en veiligheidsautoriteiten, op de hoogte stellen van deze inhoud en dit gedrag. Verboden zijn bijvoorbeeld:

 • Visuele weergave van een minderjarige in seksueel expliciete of seksueel suggestieve handelingen.
 • Beelden, computergegenereerde of andere afbeeldingen van minderjarigen in een seksueel expliciete context of tijdens een seksueel expliciete handeling.
 • Links naar derden die materiaal aanbieden dat seksuele uitbuiting van minderjarigen of kinderen laat zien.
 • Fantasieën over seksuele uitbuiting van minderjarigen of kinderen of aanmoediging om minderjarigen of kinderen seksueel te exploiteren.
 • Het uiten van de wens om materiaal te ontvangen dat betrekking heeft op seksuele uitbuiting van minderjarigen of kinderen.
 • Werving, promotie of uiting van interesse in: (i.) een commerciële seksuele daad met minderjarigen of een kind, of (ii.) het huisvesten of vervoeren van minderjarigen of een kind om seksuele redenen.
 • Het identificeren van vermoedelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting in de kindertijd door naam of foto.

Bovendien zijn acties van gebruikers die gericht zijn op het werven van hulpeloze personen of personen jonger dan 21 jaar voor onder andere prostitutie, andere seksuele activiteiten of slavernij niet toegestaan.

13. Pornografische en geseksualiseerde inhoud

Pornografische en geseksualiseerde inhoud is niet toegestaan op ons platform. We willen onze gebruikers een prettige datingervaring bieden. Onder verboden pornografische en geseksualiseerde inhoud verstaan wij onder meer:

 • Alle inhoud met seksuele handelingen en pornografie op welke manier dan ook en in welke vorm dan ook.
 • De weergave van naaktheid, voor zover deze objectief het doel van seksuele opwinding van andere gebruikers nastreeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer genitaliën, billen of borsten volledig of gedeeltelijk worden ontbloot of van dichtbij worden afgebeeld.
 • De afbeelding of verspreiding van suggestieve poses of ongepaste of te schaarse kleding.
 • De weergave van seksspeeltjes of offensieve fetisjen, inclusief elke vorm van infantilisme.
 • Inhoud die bijvoorbeeld necrofilie of bestialiteit beschrijft of daartoe aanroept. Dit geldt ook voor afbeeldingen van seksuele of geseksualiseerde handelingen met wezens die lijken op mensen of dieren of op avatars (bijvoorbeeld in hentai, strips, anime of andere digitale representaties en animaties).
 • Inhoud waarin seksuele handelingen (inclusief geseksualiseerde communicatie, bijvoorbeeld door zogenaamde ‘sexting’), escortservice of soortgelijke diensten worden aangeboden of aangevraagd in ruil voor tegenprestaties of betaling van een vergoeding in de vorm van geldelijke betalingen, geschenken, financiële steun of andere geldelijke voordelen.
 • Inhoud die seksuele handelingen simuleert of tegen betaling aanbiedt.

14. Ongepaste, aanstootgevende en vulgaire inhoud

Aanstootgevende of vulgaire inhoud, zelfs als het niet tegelijkertijd pornografische en geseksualiseerde inhoud is, is verboden op ons platform. Dit geldt in het bijzonder voor:

 • Obsceniteiten en beledigingen. Dit geldt ongeacht de uitdrukkingsvorm (bijv. door tekst, emoji’s, afbeeldingen, collages, spraak of gebaren).
 • Bloeddorstige of gewelddadige inhoud. Alle inhoud die grafisch of tekstueel de dood, geweld, marteling, chirurgische procedures of open wonden, ernstig letsel of verminking van mensen of dieren weergeeft, is verboden. Hetzelfde geldt voor de inhoud en weergave van bloed, andere lichaamsvloeistoffen of ontlasting. Dit geldt ook als dit wordt afgebeeld op wezens die lijken op mensen of dieren of op avatars.
 • Inhoud met scènes van ongevallen, blootliggende interne organen of botten, ernstige fysieke schade, inclusief zichtbare wonden, gebroken botten, enz.
 • Inhoud gericht op gebruikers om angst of angstaanjagende vooroordelen tegen een groep mensen aan te wakkeren, inclusief de bewering dat de leden van een groep betrokken zijn bij gevaarlijke of illegale activiteiten (bijv. ‘alle [religieuze groep] zijn terroristen’).
 • Inhoud met racistische termen, scheldnamen, racistische en seksistische (figuurlijke) uitdrukkingen of ander denigrerend materiaal.
 • Inhoud met vernederingen en negatieve vooroordelen gericht tegen gebruikers, mensen en identificeerbare groepen mensen.
 • Het ontkennen van een belangrijke tragische gebeurtenis (bijvoorbeeld de Holocaust of de gebeurtenissen rond de terroristische aanslagen van 11 september 2001).
 • Gebrek aan gevoeligheid voor de dood van een echte persoon of identificeerbare groep mensen door zelfmoord, overdosis, natuurlijke doodsoorzaak, enz.
 • Gendervijandig of homofoob gedrag.
 • Bedelen om geld en andere voordelen.

15. Gevaarlijke activiteiten of producten

Op ons platform is alle inhoud die gevaarlijke activiteiten of producten bevat verboden. Dit is over het algemeen niet gerelateerd aan een datingervaring. Dergelijke verboden inhoud is met name:

 • Activiteiten en producten die objectief als gevaarlijk moeten worden beschouwd.
 • Inhoud met explosieven, vuurwapens, andere wapens of ander gevaarlijk gereedschap (bijv. paintballwapens, bogen, messen, bommen, enz.), militaire uitrusting of wapenaccessoires (bijv. munitie).
 • Alle inhoud met illegale verdovende middelen of verslavende middelen (bijv. weergave van alcoholmisbruik, drugs, drugsmisbruik of andere geestverruimende stoffen of drugsaccessoires).
 • Inhoud met gedragingen die objectief zelfverwonding, eetstoornissen of andere zelfbeschadigende handelingen of zelfmoord te bevorderen.

16. Illegale of ongepaste goederen en diensten; prostitutie en gokken

Wij tolereren op ons datingplatform geen inhoud met illegale of ongepaste goederen en diensten, prostitutie en gokken. Dit geldt in het bijzonder voor:

 • Mensenhandel.
 • Prostitutie of andere seksuele diensten, waaronder doelgerichte aanbiedingen.
 • Illegaal gokken.
 • Handel in illegale goederen en drugs.

Welke goederen en diensten als illegaal worden beschouwd, wordt bepaald door het recht dat van toepassing is tussen de gebruiker en ons.

17. Inhoud die inbreuk maakt op auteursrechten en andere industriële eigendomsrechten

Elke gebruiker moet over het recht beschikken om de gebruikte inhoud te gebruiken. De inhoud mag dus in het bijzonder niet in strijd zijn met auteursrechten en andere eigendomsrechten van derden. Daartoe behoren onder andere auteursrechten, handelsgeheimen, octrooirechten en merkenrechten. Het gebruik van deze inhoud kan onder andere legaal zijn als de juridische entiteit hierin toestemt. De gebruiker moet in geval van twijfel kunnen bewijzen dat hij over de nodige toestemming beschikt.

18. Schendingen van de privacy van andere gebruikers

Eerlijke communicatie op ons platform kan alleen plaatsvinden als de privacy en de gegevens van andere gebruikers of personen worden beschermd. Inbreuken op de privacy van andere gebruikers of personen zijn met name:

 • Publiceren van foto’s waarop andere personen dan de gebruiker van het profiel te zien zijn.
 • Inhoud met naaktfoto’s van andere mensen.
 • Inhoud met contactgegevens van andere gebruikers of personen, zoals een e-mailadres of telefoonnummer.
 • Publiceren van chats of teksten die informatie bevatten van andere personen dan de gebruikers van het profiel.
 • De overdracht van profielen aan derden.

19. Weergave van geweld

Ons platform maakt een datingervaring mogelijk. Elke vorm van geweld of uitingen van geweld zijn daarom verboden. Inhoud met afbeeldingen van gewelddadigheden tegen mensen, mensachtige wezens (bijv. door de computer gegenereerde figuren) of dieren is niet toegestaan. Dit geldt in het bijzonder voor:

 • Inhoud met gewelddadig of bloeddorstig materiaal, waaronder bijvoorbeeld de dood, geweld, chirurgische ingrepen of verwondingen aan mensen of dieren, inclusief eetstoornissen of wurgspelletjes.
 • Inhoud met gewelddadige ruzies.
 • Inhoud die marteling, het doden of verwonden van dieren bevat.

Het is ook verboden om het verlangen naar fysieke schade, overlijden of ziekte van een gebruiker, andere mensen of een identificeerbare groep te communiceren. Het is ook niet toegestaan om aan te zetten tot zelfdoding of zelfverwonding, dit te promoten of aan te moedigen.

20. Pesten en stalken

Elke gebruiker moet de wensen van andere gebruikers respecteren. Andere gebruikers aanhoudend lastigvallen of daartoe aanzetten is verboden. Zelfs pogingen tot intimidatie, aanhoudende pesterijen of stalking zijn verboden op ons platform. Dit geldt in het bijzonder voor:

 • Inhoud aan een gebruiker bezorgen die ongewenste seksuele inhoud bevat, iemand op een seksueel expliciete manier tot object maakt of ander seksueel wangedrag inhoudt.
 • Meerdere keren opdringerige chatberichten verzenden, hoewel de andere gebruiker niet reageert.
 • Een profiel herhaalde keren bezoeken ondanks een blokkering.
 • Nieuwe profielen aanmaken na een door ons uitgevoerde blokkering, met het doel opnieuw contact op te nemen met een andere gebruiker.

21. Dwang en afpersing

Dwingende en afpersende inhoud is verboden. Dit geldt in het bijzonder voor:

 • Aankondigen dat een gebruiker de onthullende foto’s van een andere gebruiker publiekelijk zal verspreiden als het slachtoffer de gebruiker niet ontmoet voor een afspraakje.
 • Dreigen om privéfoto’s te publiceren als het slachtoffer niet een gevraagd bedrag betaalt.

22. Misbruik van de meldmogelijkheid

Alle gebruikers hebben de mogelijkheid om illegale en ongepaste inhoud binnen ons platform aan ons te melden. Misbruik van de meldmogelijkheid is echter niet toegestaan. Het herhaaldelijk indienen van meldingen of klachten die overduidelijk ongegrond zijn, kan dan ook leiden tot sancties op ons platform. We zullen je hierop wijzen of je waarschuwen voordat we een beslissing nemen.

Of er sprake is van misbruik van de meldmogelijkheid wordt met name bepaald door het aantal kennelijk ongegronde meldingen of klachten binnen een bepaalde periode. Er is echter alleen sprake van misbruik, bijv. meerdere keren ongegrond iets melden via de meldknop, als de meldingen of klachten duidelijk ongegrond zijn. Dat wil zeggen dat het voor ons klantenteam onmiddellijk duidelijk is dat er geen sprake is van ongepaste of illegale inhoud. Als dit niet onmiddellijk duidelijk is, gaan we dieper in op elke melding. Als deze kennelijk ongegronde meldingen of klachten meerdere keren in een periode plaatsvinden, is er sprake van misbruik. Dit leidt tot een tijdelijke of permanente blokkering van onze service, afhankelijk van de ernst van het misbruik.

Gevolgen van schendingen van onze Community Guidelines

De handhaving van deze Community Guidelines gebeurt door zelfmoderatie door ons gekwalificeerde en ervaren klantenteam, en als gevolg van meldingen van gebruikers. Bij het uitvoeren van maatregelen van zelfmoderatie vertrouwen we meestal op een combinatie van handmatige controle en IT-ondersteuning.

1. Meldmogelijkheden

We hebben een digitale meldingsprocedure geïmplementeerd. Elke gebruiker kan ons op elk moment inhoud melden die onwettig is of een schending van de Community Guidelines vormt. Geregistreerde gebruikers kunnen dit doen via de overeenkomstige meldknoppen op ons platform. Op deze manier kan elke geregistreerde gebruiker op een gebruiksvriendelijke en veilige manier meldingen indienen. Niet-geregistreerde personen, organisaties en overheden kunnen een e-mail sturen, ons contactformulier gebruiken of op een andere manier contact met ons opnemen. Wij sturen altijd een ontvangstmelding per e-mail.

2. Ons besluitvormingsproces

Ons klantenteam controleert de melding of de betwiste inhoud. Ons klantenteam kan contact opnemen met de meldende gebruiker als er vragen zijn over een melding of als de feiten nog onduidelijk zijn. Ons klantenteam beoordeelt en beslist tijdig, zorgvuldig, vrij van willekeur en objectief of onpartijdig over de (gerapporteerde) informatie. Er wordt rekening gehouden met de wederzijdse belangen van de gebruikers. Dit geldt in het bijzonder voor de vrijheid van meningsuiting en het recht op vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid, die zijn vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Deze belangen worden afgewogen tegen de beschermende belangen van derden. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de geldende wetgeving en de richtlijnen van deze Community Guidelines.

Als we kennis krijgen van illegale inhoud of inhoud die de Community Guidelines schendt, zullen we deze inhoud verwijderen. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, zullen we de gebruiker waarschuwen, tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig blokkeren of de gebruikersrelatie om reden of zonder kennisgeving beëindigen en herregistratie voor een redelijke periode of permanent verbieden. In het bijzonder in het geval van illegale inhoud, dat wil zeggen overtredingen van de wet, zoals kinderpornografie, zullen we gebruikers permanent blokkeren of de contractuele relatie beëindigen. In andere gevallen worden de gevolgen beoordeeld op basis van de volgende criteria: (i.) intensiteit en aard van de inbreuk, (ii.) de grondrechten van de betrokken gebruiker, (iii.) de beschermingsbelangen van derden, (iv.) de wet en ook (v.) de frequentie, het eerdere gedrag van de gebruiker en het inzicht. We zullen gemelde incidenten en/of inhoud die onwettig is of in strijd is met onze Community Guidelines beveiligen voor bewijsdoeleinden in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als we meldingen ontvangen die betrekking hebben op chatberichten, worden de chatberichten vrijgegeven zodat ons klantenteam deze kan controleren. Bovendien worden de laatste 30 chatberichten opgeslagen als bewijsmateriaal.

We brengen de betrokken gebruiker per e-mail op de hoogte van onze beslissing op het moment dat de maatregel wordt genomen, voor zover deze betrekking heeft op inhouden. Wij zullen onze beslissing motiveren en de betrokken gebruiker informeren over de mogelijke rechtsmiddelen tegen deze beslissing. De wet op de digitale diensten dient om de verspreiding van illegale inhoud tegen te gaan, daarom sturen we de inhoud die onwettig is of in strijd is met onze Community Guidelines niet mee in de motivatie. In plaats daarvan beschrijven we deze inhoud, zodat de betreffende gebruiker de inhoud in kwestie kan identificeren.

Als wij op de hoogte gebracht worden van informatie die het vermoeden rechtvaardigt dat een strafbaar feit is gepleegd, wordt gepleegd of zou kunnen worden gepleegd dat een gevaar vormt voor het leven of de veiligheid van een persoon of personen, informeren wij onmiddellijk de wetshandhavings-, veiligheids- of gerechtelijke autoriteiten en verstrekken wij hun alle relevante informatie waarover wij beschikken.

Bovendien informeren we de meldende gebruiker over onze beslissing, zelfs als we geen actie hebben ondernomen vanwege de gerapporteerde inhoud, omdat de meldende gebruiker ook recht heeft op rechtsmiddelen.

3. Door ons gehanteerde richtlijnen, procedures, maatregelen en hulpmiddelen

Ons besluitvormingsproces is in het bijzonder gebaseerd op de algemene voorwaarden en de Community Guidelines. Meestal controleert ons klantenteam of inhoud illegaal is of onze Community Guidelines schendt.

Om onze besluitvorming te vergemakkelijken en te versnellen, maken we gebruik van digitale moderatietools. Elke tekst die door de gebruiker wordt gegenereerd, wordt automatisch gcontroleerd op tekstovereenkomsten, zoals bijv. scheldwoorden. Afbeeldingen die door de gebruiker zijn geüpload, gaan door beeldherkenningssoftware die is ontworpen om automatisch schendingen van de Community Guidelines te detecteren.

Al onze moderatietools keuren inhoud goed; ze weigeren deze inhoud echter in geen geval automatisch. Gedetecteerde inconsistenties worden handmatig, individueel en in overeenstemming met de Community Guidelines en de wettelijke vereisten door ons klantenteam gecontroleerd. Alle beslissingen die het klantenteam neemt over het accepteren of weigeren van inhoud, worden aan de betrokken gebruiker meegedeeld met een motivering en informatie over rechtsmiddelen.

We maken ook gebruik van tools voor misbruikdetectie (fraude, oplichting, IT-beveiliging). Deze tools controleren het gedrag van gebruikers en gegenereerde vermeldingen, zoals afbeeldingen en teksten, op het platform op basis van regels en in overeenstemming met de gegevensbescherming. De beslissing ten aanzien van de betreffende gebruiker wordt individueel genomen door ons klantenteam.

4. Manieren om actie te ondernemen tegen een beslissing

Elke betrokken gebruiker heeft verschillende rechtsmiddelen om actie te nemen tegen onze beslissing. We informeren elke betrokken gebruiker hierover in de e-mail waarin we onze beslissing meedelen. De betrokken gebruiker, met inbegrip van melders of organisaties, evenals niet-geregistreerde personen, kan een klacht indienen tegen een beslissing bij ons interne klachtenbeheersysteem binnen 6 maanden na onze beslissing. Gebruikers, inclusief rapporterende personen of entiteiten, en niet-geregistreerde personen, kunnen hiervoor gebruik maken van het invoersjabloon, dat beschikbaar is via een link in de informatie over rechtsmiddelen in de e-mail met de redenen voor de beslissing. Ons ‘Interne klachtenteam’ zal de klacht individueel, tijdig, niet-discriminerend, zorgvuldig en vrij van willekeur behandelen. Ons ‘Interne klachtenteam’ bestaat uit andere personen dan ons klantenteam. Als de klacht ontvankelijk en gegrond is, trekken wij de beslissing in.

Indien een gebruiker, waaronder meldende personen of organisaties, met woonplaats, zetel of gewone verblijfplaats in een lidstaat van de Europese Unie betrokken is bij een beslissing van het interne klachtenteam, of bij klachten die niet met behulp van het interne klachtenafhandelingssysteem konden worden opgelost, kan de gebruiker kiezen voor een gecertificeerde buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsinstantie.

Ongeacht het interne klachtenafhandelingssysteem en de gecertificeerde buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsinstantie, staat het elke gebruiker vrij om gebruik te maken van rechtsmiddelen.