Printen en opslaan als pdf

Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Branchegarantie
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: PE Digital GmbH
Handelend onder de naam/namen: Parship

Vestigingsadres:
Prins Bernhardplein 200,1097 JB
1083 HN Amsterdam

Telefoonnummer: +31 (0) 204990167
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur

E-mailadres: support@parship.nl
KvK-nummer: 30191262
Btw-nummer: NL812515171B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  • de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund, ingaande de dag na ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als de ondernemer zijn activiteiten richt op het land waar de consument woont, kan de consument ook steeds een beroep doen op het dwingende consumentenrecht van zijn land.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie , zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Branchegarantie

 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
  Thuiswinkel.org
  www.thuiswinkel.org
  Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
  Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 1. Aan:
  • [naam ondernemer]
  • [geografisch adres ondernemer]
  • [faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
  • [e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
 2. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*
 3. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 4. [Naam consumenten(en)]
 5. [Adres consument(en)]
 6. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 7. [Datum]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parship in Nederland

Kleine lettertjes: grote impact

Bijna iedereen slaat de kleine lettertjes bij voorkeur over. Begrijpelijk, maar wij zouden u toch willen vragen een blik op onze van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden te werpen. Bij voorbaat dank voor de genomen moeite!

Versie 22-02-2024

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de gratis en betaalde contractverhouding tussen Parship (contractpartner is PE Digital GmbH, Speersort 10, 20095 Hamburg, Duitsland) en zijn klant, en wel los van het feit of u Parship via de website of mobiele apps bereikt.

Tot onze Algemene Voorwaarden behoren ook de Community Guidelines, dit zijn aanvullend toepasselijke gebruiksrichtlijnen.

Houd er rekening mee dat voor overeenkomsten die tot stand komen via beheerders van app-stores (bijv. Apple of Google, hierna te noemen: ‘derde-aanbieder’) deels afwijkende regelingen gelden. Ook zijn enkele functies uitsluitend beschikbaar via de website of de mobiele apps. Overeenkomstige informatie vindt u in de desbetreffende clausule.

Personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt mogen deze service niet gebruiken. Ook het gebruik van deze service voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.

1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1 Tijdens de looptijd van de overeenkomst biedt Parship haar klanten toegang tot een online database aan, die hen in staat stelt elkaar te leren kennen (hierna de “Parship-service” genoemd). Parship is een sociaal netwerk dat zijn klanten de mogelijkheid biedt zich te presenteren met eigen content en met andere klanten te interacteren. De Parship-service is uitsluitend via mobiele apps voor iOS- en Android-apparaten of via de website oproepbaar en bevat daarbij zowel gratis als betaalde diensten.

1.2 De door Parship ter beschikking gestelde online database bevat zogenoemde profielen die door de aangemelde klant voorzien worden van eigen content (ook wel aangeduid als “gegevens”). Welke gegevens in dit verband worden verzameld en hoe deze gegevens voor andere klanten zichtbaar zijn, komt voort ook uit het privacystatement (zie punt 4.1).

1.3 Parship biedt zijn service aan in de op de website zichtbare landen en maakt in elk van deze landen een regionale en internationale zoekopdracht en contactopname op basis van de standaardzoekcriteria van Parship mogelijk. Het betreffende profiel van de klant voorzien van de gegevens is in alle Parship-landen zichtbaar en wel los van via welke regionale website of regionale mobiele app de klant zich heeft geregistreerd.

1.4 Onderwerp van de overeenkomst met Parship is nadrukkelijk geen huwelijksbemiddeling of voltrekking.

2. Toegang/totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Voor toegang tot het gebruik van de Parship-service is registratie vereist. Hiervoor heeft de klant een e-mailadres nodig en een zelfgekozen wachtwoord. Een Parship-code (pseudoniem) en een Service-wachtwoord worden na aanmelding door Parship automatisch aangemaakt voor de klant en per e-mail naar hem/haar verzonden.

2.2 Door de registratie ontstaat ontstaat er eerst een in principe gratis contractverhouding tussen Parship en de geregistreerde klant (ook “Basis-lidmaatschap” genoemd), waarop de regelingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

2.3 Om gebruik te kunnen maken van de Parship-service is het vereist de Parship-test die u na aanmelding ontvangt in te vullen. Daarna volgt opgave van persoonlijke gegevens zoals voornaam, geboortedatum, woonplaats, inkomen enz. Pas na verstrekken van alle informatie is het profiel zichtbaar voor andere klanten. Enkele van deze gegevens kunnen na aanmaak van het profiel alleen met hulp van de klantenservice van Parship worden gewijzigd.

2.4 Na het invullen van de Parship-vragenlijst en het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens biedt Parship de klant verschillende diensten tegen betaling aan. Daartoe behoort met name het “Premium-lidmaatschap”. Tijdens het bestelproces kan de klant kiezen tussen verschillende initiële termijnen, zoals bijv. 12 of 24 maanden. Daarnaast biedt Parship in bepaalde landen ook de mogelijkheid om virtuele goederen te verwerven en zo de gebruiksrechten uit te breiden, met name als onderdeel van het basislidmaatschap (zoals bijv. Match Unlocks, beschreven in clausule 3).De klant wordt voor het afsluiten van een betaalde contractverhouding nogmaals over de inhoud van de betreffende betaalde dienst, over de prijs en over de betalingsvoorwaarden geïnformeerd. Door het klikken op de knop “Kopen” verklaart de klant dat hij een overeenkomst met betrekking tot de door hem geselecteerde dienst met betalingsverplichting wenst. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van de bestelling door Parship, via e-mail. De contractuele relatie ontstaat met de e-mailbevestiging van de bestelling door Parship. Indien de in het bestelproces gekozen betalingswijze niet door de desbetreffende betalingsdienstaanbieder kan worden geverifieerd, wordt geen bestelling tot stand gebracht.

2.5 Parship stelt zijn klanten ook in staat om via derde-aanbiedersgebruik te maken van bepaalde diensten (zogenaamde ‘in-app aankopen’). De contractuele relatie ontstaat daarbij door e-mailbevestiging van Parship naar de klant. De externe aanbieders hebben voor het afsluiten van de overeenkomst, de betaling en de beëindiging van de contractrelatie voorgeschreven regels die de klant via de gebruiksvoorwaarden van de externe aanbieder accepteert en waarop Parship geen invloed heeft. Besluit de klant een contract met Parship af te sluiten via de externe aanbieder dan is de klant verplicht zich te houden aan de in de gebruiksvoorwaarden van de externe aanbieder staande regelingen over het afsluiten, de betaling en beëindiging van het contract. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de regelingen van de externe aanbieder en deze Algemene Voorwaarden van Parship gaan in zoverre de regelingen van de externe aanbieder voor. In het bijzonder wordt de klant door de externe aanbieder verzocht zijn aankoop tegenover hem te bevestigen. Als betalingswijze geldt dan die, die de klant met de externe aanbieder is overeengekomen (de klant betaalt bijvoorbeeld bij Apple via de in zijn Apple-ID vastgelegde betaalmethode). Wil de klant zijn In-app aangeschafte Premium-lidmaatschap wijzigen of beëindigen, moet dat via zijn account bij de externe aanbieder gebeuren door daar in te loggen en de aanwijzingen voor beëindiging, herroepen of opzeggen op te volgen. Eventuele restituties vinden plaats binnen de relatie van de externe aanbieder met de klant of binnen de relatie van Parship met de klant, afhankelijk van het beleid van de externe aanbieder.

2.6 Indien de klant SEPA-incasso (indien aangeboden) als betalingsconditie voor betaalde diensten kiest, wordt de eerste incasso door Parship aangekondigd in de e-mailbevestiging van de bestelling. Bij een Premium lidmaatschap wordt de aankondiging ook gedaan voor eventuele volgende automatische incasso’s van het betalingsplan, hetgeen te vinden is in het profiel onder “Beheer profiel / Lidmaatschap”. De informatie heeft betrekking op de dag van de vroegst mogelijke afschrijving. In bepaalde gevallen kan het afgeschreven bedrag in het voordeel van de klant verschillen van het in de vooraankondiging meegedeelde bedrag, wanneer de klant in de periode tussen de toezending van de vooraankondiging en de vervaldag crediteringen heeft ontvangen of indien individuele transacties zijn geannuleerd.

3. Gratis en betaalde diensten

3.1 Bij Parship is de registratie gratis. Vervolgens beantwoordt de klant een wetenschappelijk onderbouwde en op basis van psychologische criteria samengestelde vragenlijst, de zogenaamde Parship-vragenlijst. Uit de resultaten daarvan en uitgebreide statistische vergelijkingsgegevens ontwikkelt Parship automatisch een individuele relatiepersoonlijkheid van de klant. De met behulp van de Parship-vragenlijst gegenereerde relatiepersoonlijkheid van de klant wordt opgenomen in de Parship-database. De relatiepersoonlijkheid van de klant wordt automatisch vergeleken met die van andere Parship-klanten, op basis van statistische vergelijkende gegevens die uitspraken mogelijk maken over de matching (compatibiliteit) van de met behulp van de Parship-vragenlijst bepaalde kenmerken van individuele klanten. Een puntsgewijze korte opsomming van de relatiepersoonlijkheid is via het profiel van de klant zichtbaar voor alle andere klanten, om het besluit tot contactopname te ondersteunen. Op basis van de automatische vergelijking ontvangt de klant gratis partnervoorstellen, zowel in zijn profiel als per e-mail, indien de klant deze functie (doorsturen per e-mail) niet heeft gedeactiveerd op de website. De partnervoorstellen bevatten een korte beschrijving van de voorgestelde partner (bijv. beroep of voornaam, leeftijd, foto, matching-punten) en een vermelding of de klant ‘nieuw’ is bij Parship. Voor een Basis-lid zijn de functionaliteiten van Parship beperkt. Zo kunnen Basis-leden foto’s van voorgestelde partners slechts in onherkenbaar gemaakte vorm zien en hun berichten slechts beperkt versturen.  Ter bescherming van de leden en ter beveiliging van de Parship-service is ook het aantal berichten beperkt (zie hiervoor punt 4.4).

3.2 Als de klant kiest voor een Premium-lidmaatschap heeft hij zowel online als per e-mail toegang totcontinu geactualiseerde partnervoorstellen die overeenkomen met zijn zoekcriteria. In het kader van de partnervoorstellen en binnen de profielen van de andere leden die vrij toegankelijk zijn voor de Premium-leden, worden beroep of voornaam van het lid, foto’s van Basis-leden en Premium-leden, evenals de vermelding of de klant ‘nieuw’ is bij Parship, in herkenbare vorm weergegeven. Ook zien klanten de puntsgewijze korte opsomming van de relatiepersoonlijkheid van andere klanten. Bovendien kan de klant in het kader van een Premium-lidmaatschap bij wederzijds goedvinden in overeenstemming met de gebruiksrichtlijn in punt 7 van deze AV onbeperkt contact opnemen met andere klanten en via berichten communiceren. Ten slotte heeft hij, tenzij hierboven anders is beschreven, dezelfde gebruiksmogelijkheden als een Basis-lid. Bij dienovereenkomstige productselectie maakt Parship voor de klant online in zijn profiel een gedetailleerde evaluatie van de Parship-vragenlijst en een uitgebreide gids voor de relatiepersoonlijkheid. De gids voor de relatiepersoonlijkheid wordt de klant op de website ter beschikking gesteld als pdf-bestand in de rubriek Instellingen van zijn profiel. De klant heeft ook de mogelijkheid de gids voor de relatiepersoonlijkheid apart te bestellen.

3.3 Andere betaalde diensten worden in hun afzonderlijke en actuele omvang in de rubriek van de website “Lidmaatschap/Prijzen en diensten” gedetailleerd uitgelegd.

3.4 Voor de aankoop van virtuele goederen (bijv. Match Unlocks) worden ook kosten in rekening gebracht. Virtuele goederen kunnen worden gebruikt voor de aankoop van bepaalde diensten of om de bevoegdheden van het eigen profiel uit te breiden. Match Unlocks kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het ontgrendelen van de profielfoto’s van individuele matches of voor onbeperkte communicatie in overeenstemming met deze voorwaarden. Parship behoudt zich het recht voor het aanbod van virtuele goederen ruimtelijk, tijdelijk en/of persoonlijk te beperken.

3.5 In het kader van reclamecampagnes biedt Parship leden ook de mogelijkheid een Premium-lidmaatschap of virtuele goederen gratis uit te proberen. Dit gratis Premium-lidmaatschap eindigt automatisch na de hiervoor vastgelegde periode. Daarna volgt een gratis Basis-lidmaatschap.

3.6 Parship behoudt zich het recht voor de aangeboden diensten om overtuigende reden en zonder extra kosten voor Parship-leden te wijzigen of afwijkende diensten aan te bieden,

 • voor zover Parship verplicht is de overeenstemming van de door Parship aangeboden diensten met het op de diensten van toepassing zijnd recht te leveren, in het bijzonder als de geldende rechtspositie verandert,
 • voor zover Parship daarmee een tegen Parship gericht rechterlijk oordeel of een autoriteitsbeslissing nakomt,
 • om ze aan te passen aan een nieuwe technische omgeving of aan een groter aantal gebruikers,
 • indien dit om belangrijke operationele redenen noodzakelijk is,
 • voor zover de betreffende wijziging noodzakelijk is om de bestaande veiligheidshiaten af te dekken;
 • om de contractmatigheid van de dienst in stand te houden, in het bijzonder om te voldoen aan actuele eisen van de markt voor diensten van dezelfde aard, of
 • als de wijziging van puur technische of procedurele aard is zonder essentiële effecten voor de gebruiker, in het bijzonder wijzigingen van puur grafische aard en gewone wijzigingen in de volgorde van de functies.

Informatie over aanpassingen en verbeteringen aan de productervaring van Parship kunt u vinden in onze productupdates.

4. Privacystatement, veiligheid bij het gebruik van Parship, ongewenste Spam-berichten

4.1 Meer informatie over hoe persoonsgegevens worden verwerkt en welke rechtende klant met betrekking tot gegevensbescherming heeft, vindt u in het Privacystatement.

4.2 Klanten die gebruik maken van de dienst van Parship verstrekken Parship persoonsgegevens. Voor klanten die Parship gratis gebruiken, is dat de tegenprestatie voor het gebruik. Dit betekent dat klanten Parship gratis kunnen gebruiken en dat in ruil daarvoor hun gegevens mogen worden verwerkt binnen de grenzen van de verklaring inzake gegevensbescherming. Deze wederkerige relatie belet de klanten niet hun rechten in het kader van gegevensbescherming uit te oefenen. In het bijzonder kunnen klanten verleende toestemmingen herroepen en/of bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens overeenkomstig art. 21 van EU-verordening 2016/679. Indien de herroeping van toestemmingen en/of het bezwaar tegen de verwerking er echter toe leidt dat de voortzetting van de contractuele relatie wegens de nog toelaatbare omvang van de gegevensverwerking en onder afweging van de belangen van beide partijen onredelijk is, kan Parship het basislidmaatschap zonder opzegtermijn beëindigen. Indien de klant gebruik maakt van betaalde diensten waarvan de levering door de uitoefening van gegevensbeschermingsrechten onmogelijk wordt, blijven eventuele hiervoor geldende betalingsaanspraken van Parship onaangetast. Restituties zijn uitgesloten.

4.3 Parship streeft er voortdurend naar zijn klanten te beschermen tegen hinder, zoals bijvoorbeeld hackeraanvallen, spam of romance scamming. Hiervoor heeft Parship talrijke technische en organisatorische normen ontwikkeld, om schendingen van de Community Guidelines te ontdekken en niet-serieuze berichten uit te sluiten van verzending. Parship heeft in dit verband ook het recht om passende filter- of validatiesoftware te gebruiken. Er is geen verplichting om dergelijke software te gebruiken. De klant is verplicht zich vertrouwd te maken met de Veiligheidstips van Parship voordat hij gebruik maakt van de Parship-service en moet deze opvolgen. Als het ‘Trust and Safety Team’ van Parship bij opvallende zaken contact opneemt met de klant, moet de klant onmiddellijk reageren. Aanbevelingen over te ondernemen acties dienen serieus te worden overwogen en slechts om gewichtige redenen te worden geweigerd. Ook dient de klant Parship via de functie ‘Profiel melden’ te informeren over ongeoorloofde en ongepaste inhoud of gedragingen.

4.4 Parship is niet verplicht om berichten door te zenden als er een vermoeden is dat deze in strijd zijn met de Community Guidelines en daarom niet-serieus zijn. Een doorzendplicht bestaat met name niet bij berichten waarbij het gaat om ongevraagde reclamemails of waarbij dit wordt vermoed. Zogenaamde spam-berichten worden beschouwd als ongevraagde reclamemails. De klant heeft de mogelijkheid ‘afscheid te nemen’ van profielen. Het profiel waarvan men afscheid heeft genomen wordt verwijderd uit de Discovery-lijst (lijst met alle contacten) en alle berichten die met de andere klant zijn uitgewisseld (hierna: ‘chat’) worden uit het profiel van de klant verwijderd. Een hernieuwde contactopname is dan niet meer mogelijk. Bovendien kan Parship onbeantwoord gebleven berichten automatisch verwijderen als deze door profielen of aan profielen zijn gezonden, die als spam of romance scamming zijn geïdentificeerd of anderszins zijn verwijderd.

5. Opzegging

5.1 De klant heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst tot een kosteloos Basis-lidmaatschap per direct op te zeggen. De opzegging van het Basis- lidmaatschap wordt verwerkt door te klikken op de link “Profiel verwijderen” in de rubriek “Mijn Parship” / “Gegevens en instellingen”/“Mijn lidmaatschap”/”Profielstatus” op de website en de bevestiging van dit proces door het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. In het geval van een basislidmaatschap met actieve virtuele goederen (bijv. Match Unlocks) dient de opzegging in tekstvorm plaats te vinden (bijv. per e-mail aan  klantenservice@parship.nl), waarin voor alle duidelijkheid het bij Parship opgeslagen e-mailadres of profiel-ID alsmede het service-wachtwoord dienen te worden vermeld. Indien de klant zijn basislidmaatschap opzegt, worden ook eerder verworven virtuele goederen (bijv. Match Unlocks) verwijderd. Eventuele ongebruikte virtuele goederen worden niet gerestitueerd. Bestaande betalingsverplichtingen blijven van kracht behoudens de regelen inzake herroeping.

5.2 De gewone opzegging van het betaalde Premium-lidmaatschap, die via de website is aangeschaft, is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken en zal pas van kracht worden aan het einde van de oorspronkelijk afgesproken termijn (en is als zodanig niet onderworpen aan restitutie). De opzegging is slechts geldig als deze in uitdrukkelijke, geschreven vorm plaatsvindt (brief, fax, e-mail of via het contactformulier op de Parship website) tenminste vier weken voordat het lidmaatschap afloopt.

De opzegging is te richten aan:

Per post:

PE Digital GmbH
– Klantenservice Parship Nederland –
Speersort 10
D-20095 Hamburg
Duitsland

Per fax: +49 (0) 40 46 00 26-164

Per e-mail: Klantenservice@parship.nl

Voor een ondubbelzinnige identificatie wordt de klant aangeraden de volgende twee gegevens in zijn opzegging op te nemen:

(1) Het bij Parship geregistreerde e-mailadres, of de Parship-code
(2) Het Service wachtwoord

5.3 Als de klant zijn Premium-lidmaatschap via een derde-aanbieder heeft afgesloten, is voor de beëindiging van de overeenkomst het onder punt 2.5 bepaalde van toepassing. Wil de klant zijn In-app aangeschafte Parship Premium-lidmaatschap beëindigen, moet dat via zijn account bij de derde gebeuren door daar in te loggen en de aanwijzigingen voor beëindiging op te volgen. Details over de beëindiging van een Premium-lidmaatschap via derden vindt u voor Apple hier en voor Google hier. Ook de correcte opzegging van het betaalde lidmaatschap via derden leidt niet automatisch tot opzegging van het Basis-lidmaatschap. Ook hiervoor moet u te werk gaan zoals bij punt 5.1 staat.

5.4 Indien een aankoop wordt gedaan via Parship, wordt de overeenkomst voor het Premium-lidmaatschap na afloop van de oorspronkelijke duur automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, voor zover de klant zijn overeenkomst niet tijdig opzegt. In de eerste twee weken na verlenging van de overeenkomst heeft de klant de mogelijkheid om de Parship-test opnieuw te maken en het nieuwe persoonlijkheidsrapport als PDF per e-mail te ontvangen. Na verlenging kan de klant de overeenkomst op elke dag van de maand zonder vergoeding opzeggen. Het lidmaatschap loopt in dat geval één maand na de dag van de opzegging af.

5.5. In geval van afsluiten van een Premium-lidmaatschap via een derde-aanbieder, resulteren de looptijd en de kosten van een eventuele automatische verlenging uit de betreffende aanbieding, de regelingen in het account van de externe aanbieder alsook uit de bestelbevestiging die de klant bij afsluitende van de overeenkomst ontvangt.

5.6. De buitengewone opzegging richt zich naar de wettelijke voorschriften. Deze moet eveneens schriftelijk gebeuren. Indien het Premium-lidmaatschap is afgesloten via een derde-aanbieder, is punt 5.3 van toepassing.

5.7 Opzegging van het betaalde lidmaatschap leidt niet automatisch tot opzegging van het gratis lidmaatschap. Hiervoor moet u te werk gaan zoals bij punt 5.1 staat.

6. Aansprakelijkheid van Parship

6.1 Parship streeft ernaar haar service 24 uur per dag, zeven dagen per week, met een gemiddelde beschikbaarheid van 99,5% per jaar te verlenen. Uitzondering hierop zijn uitval door onderhoud en software-updates, alsmede uitval door technische of andere problemen, die niet onder de controle van Parship vallen (door overmacht, door schuld van derden, etc.), waardoor het internet of de app-aanbieder niet te bereiken is.

6.2 Een aantal functies is alleen via de website of de mobiele apps beschikbaar. Meer specifiek is het niet mogelijk om via de website de instellingen voor pushberichten via de mobiele app aan te passen. Via de mobiele apps is het onder meer niet mogelijk om bepaalde informatie te raadplegen (met name het betalingsplan volgens punt 2.6, service-wachtwoord), te bewerken (met name wachtwoord, profielstatus, persoonsgegevens, e-mailmeldingen) en bepaalde functies te gebruiken (met name sms-verificatie). Verwijdering van het profiel is momenteel alleen via de website en de iOS app mogelijk, niet via de Android app.

6.3 Om het product ten volle te kunnen gebruiken, moet u de nieuwste gangbare technologieën op uw apparaat (bijv. PDF Reader), de nieuwste (browser)technologieën (bijv. JavaScript, cookies, pop-ups ) en een actuele Android- of iOS-versie gebruiken cq. inschakelen. Bij het gebruik van verouderde of niet algemeen gangbare versies of technologieën is het mogelijk dat u het product slechts in beperkte mate kunt gebruiken. Voor een volledig gebruik kan ook de installatie vereist zijn van gangbare programma’s en toepassingen die gratis van derden kunnen worden verkregen (bijv. PDF Reader).

6.4 Wanneer wij u updates voor producten aanbieden, waaronder updates voor onze Android- en iOS-apps, bevelen wij u ten zeerste aan deze zo snel mogelijk te installeren. Het is uw verantwoordelijkheid om dergelijke updates binnen een redelijke termijn te installeren. Indien u dit nalaat, ondanks het feit dat wij u hebben geïnformeerd over de beschikbaarheid van de update en de gevolgen van het niet installeren ervan, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor productdefecten die het gevolg zijn van het niet installeren van de update. Als u niet in staat bent om de installatie naar behoren uit te voeren op basis van de aan u verstrekte informatie, dient u ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen.

6.5 Gedurende de looptijd van een Basis- of Premium-lidmaatschap en binnen de eerste twee jaar na levering van een virtueel goed, heeft u recht op een wettelijk garantierecht.

6.6 Parship kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor foute informatie in de aanmeldingen en/of vragenlijsten van de klant voor zover wettelijk is toegestaan. Hieruit volgt dat Parship niet aansprakelijk is voor de juistheid van de resultaten van het Parship-test noch voor de content van het op basis hiervan opgemaakte profiel van het persoonlijkheidsrapport.

6.7 Parship is alleen het streven naar een contactbemiddeling verschuldigd, niet het succes. Parship biedt alleen de technische voorzieningen, die – onder de in paragraaf 3  vastgelegde voorwaarden – in het algemeen het leggen van contact mogelijk maken.

6.8 Parship is bovendien niet aansprakelijk voor eventueel misbruik van informatie. Het is mogelijk dat klanten de Parship-service ondanks het verbod op ontoelaatbare of onrechtmatige wijze gebruiken. Voor een dergelijk ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik is aansprakelijkheid van Parship uitgesloten indien Parship geen kennis had van het ongeoorloofde of onrechtmatige gebruik. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden slechts voor zover wettelijk is toegestaan. 

7. Verantwoordelijkheid en plichten van de klant

7.1 De klant is verplicht om alle verschuldigde betalingen jegens Parship of de derde-aanbieder (zie hiervoor punt 2.5) op tijd te voldoen. Alle betalingen zijn in principe verschuldigd bij totstandkoming van de overeenkomst en dienen door de klant vooraf te worden voldaan. Bij betalingsachterstand heeft Parship het recht om de toegang tot het platform tijdelijk te blokkeren. Als de klant meer dan 28 dagen met een of meer verschuldigde betalingen in verzuim is, worden alle uitstaande betalingsvorderingen tot de eerstvolgende mogelijke beëindigingsdatum onmiddellijk verschuldigd, ongeacht de gekozen betalingsmethode (totale verschuldigdheid). Nadat het verzuim is ingetreden wordt de klant door Parship verzocht te betalen en wordt hij daarbij geïnformeerd over de datum waarop totale verschuldigdheid intreedt indien betaling achterwege blijft.

7.2 De klant zal de Parship-service niet ongeoorloofd gebruiken en zal zich houden aan de Community Guidelines die aanvullend van toepassing zijn.

7.3 De klant alleen is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn aanmelding en daarmee voor de informatie die hij over zichzelf opgeeft. De klant verzekert, dat de opgegeven gegevens naar waarheid zijn en hem persoonlijk beschrijven. Opzettelijk en/of met kwade bedoelingen verstrekte valse gegevens of zich voordoen als iemand anders of een fictieve persoon kunnen ook civielrechtelijke stappen tot gevolg hebben.

7.4 De klant verzekert verder dat hij de Parship-service uitsluitend voor private doeleinden gebruikt, geen zakelijke bedoelingen heeft en de aan hem toevertrouwde gegevens van andere leden niet gebruikt voor commerciële- of reclamedoeleinden. Het is in het bijzonder niet toegestaan, de gegevens van andere klanten systematisch uit te lezen (bijv. door middel van software of het simpelweg kopiëren van gegevens), om ze buiten de dienst van Parship om te gebruiken. Het is in zoverre ook verboden computerprogramma’s te gebruiken voor het automatisch uitlezen van gegevens, zoals bijvoorbeeld crawlers.

7.5 De klant is verplicht om e-mails en andere berichten vertrouwelijk te behandelen en deze niet zonder toestemming van hun auteur of zonder belangrijke reden voor derden toegankelijk te maken. Hetzelfde geldt voor namen, telefoon- en faxnummers, woon-, e-mailadressen, URL’s of andere persoonlijke gegevens van andere klanten.

7.6 De klant verklaart zich bereid om Parship onmiddellijk op de hoogte te brengen als hij wegens de totstandkoming van een partnerschap of uit andere gronden niet meer geïnteresseerd is in partnervoorstellen of als hij niet meer beschikbaar wil zijn als partnervoorstel voor andere klanten.

7.7 De klant dient chats en zijn profielgegevens met regelmatige en gepaste tussenpozen op te roepen en indien nodig te archiveren op zijn eigen computer of andere opslagmedia. Parship heeft het recht om de in het account van de klant opgeslagen chats te verwijderen zonder verder navraag te doen, als het aantal chats hoger is dan 5.000. In dat geval behoudt Parship zich het recht voor om chats automatisch in chronologische volgorde te verwijderen, beginnend met de oudste chats. Bovendien worden alle gegevens in het kader van een Basis-lidmaatschap automatisch verwijderd na afloop van vierentwintig maanden na laatste login van de klant.

7.8 Niet-naleving van een van de in punt 7.1 tot 7.5 genoemde gedragsverplichtingen kan de volgende sancties met zich meebrengen: de eis om stelling te nemen bij een verdenking van overtreding van het contract / de wet, de blokkering van het gebruik tot de opheldering van de situatie (met name bij meerdere klachten van andere klanten), de waarschuwing van een klant, beperkingen van het gebruik van toepassingen in de Parship-service, het deels wissen van inhouden. De niet-naleving van de in punt 7.1 tot 7.5 genoemde verplichtingen kan voorts zowel tot onmiddellijke ontbinding van de gebruiksovereenkomst leiden als tot civiel- en strafrechtelijke gevolgen voor de klant zelf. Blokkering van toegang verandert niets aan de betalingsverplichting van de klant voor de aangevraagde diensten.

8. Communicatie

8.1 Communicatie op het platform moet altijd plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van deze voorwaarden, in het bijzonder met betrekking tot de veiligheid bij het gebruik van Parship (zie punt 4) en de Community Guidelines . Bij Parship is in het bijzonder het wederkerigheidsbeginsel van toepassing. Indien andere leden niet reageren op de mededeling van een klant, is verder eenzijdig contact in het algemeen uitgesloten. Dit geldt ongeacht of voor een profiel beperkte of onbeperkte communicatiefuncties zijn geactiveerd.

8.2 Parship is een online service. Als zodanig communiceert Parship met zijn klanten via het Parship platform in de ingelogde status of per e-mail (bijv. het verzenden van suggesties van partners of contractbevestiging en facturen / herinneringen). Telefoon- of postcommunicatie is mogelijk, wat betreft kwesties als contractafsluiting, betaling of gecodeerde e-mailcommunicatie. Voor de levering van de hoofddiensten (de online datingservice) en de sluiting van het contract zelf, zijn de telefoon of postcommunicatie uitgesloten. Voor de correcte identificatie en ter bescherming tegen misbruik adviseert Parship de klant de volgende twee gegevens in zijn mededelingen te vermelden:

(1) Het bij Parship geregistreerde e-mailadres, of de Parship-code, en
(2) Het Service-wachtwoord

Parship-code en Service-wachtwoord worden de klant aan het begin van zijn lidmaatschap medegedeeld en via e-mail toegezonden en kunnen door hem op elk moment online onder “Mijn Parship” / “Gegevens & instellingen” / “Mijn lidmaatschap” worden ingezien.

9. Gebruiks- en auteursrechten

Parship heeft in de verhouding met de klant het exclusieve eigendom van de vermenigvuldigings-, verspreidings-, verwerkings- en alle auteursrechten evenals het recht van immateriële overdracht en weergave van de Parship-website en de daarin opgenomen inhoud. Het gebruik van alle programma’s en de daarin opgenomen inhoud, materialen en merken- en handelsnamen is uitsluitend toegestaan voor de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doelen.

10. Herroepingsinformatie, uitsluiting van het herroepingsrecht

10.1 Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

per post:

PE Digital GmbH
– Klantenservice Parship Nederland –
Speersort 10
20095 Hamburg
Duitsland

of per telefoon: +31 (0) 20 49 90 167

of per E-mail: klantenservice@parship.nl

via een eenduidige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

10.2 Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als u hebt verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Einde van de informatie over het herroepingsrecht

10.3 Voor een eenduidige identificatie wordt de klant aangeraden de volgende twee gegevens in zijn herroepingsbericht op te nemen:

(1) Het bij Parship geregistreerde e-mailadres, of de Parship-code
(2) Het Service-wachtwoord

Parship-code en Service-wachtwoord worden de klant aan het begin van zijn lidmaatschap medegedeeld en via e-mail toegezonden en kunnen door hem op elk moment online onder “Mijn Parship” / “Gegevens & instellingen” / “Mijn lidmaatschap” worden ingezien.

10.4 Heeft de klant zijn Premium-lidmaatschap afgesloten via derden zoals Apple of Google Play dan geldt voor de afhandeling van de herroeping het onder punt 2.5 genoemde. Details daarover vindt u voor Apple hier en voor Google Play hier.

11. Overige

11.1 Mocht een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden ongeldig worden of mocht de overeenkomst onvolledig zijn dan laat die de overige content van de overeenkomst onverlet. In aanvulling hierop gelden de wettelijke bepalingen.

11.2 De taal van de overeenkomst is Nederlands.

Modelformulier voor herroeping

Aan PE Digital GmbH, Klantenservice Parship Nederland, Speersort 10, 20095 Hamburg, Duitsland

E-mail: support@parship.nl:

Ik/Wij [*] deel/delen [*] u hierbij mede dat ik/wij [*] onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst [*] herroep/herroepen [*]


________________________________________________________________________

Besteld op [*]/Ontvangen op [*]

________________________________________________________________________

Naam/Namen consument(en)

________________________________________________________________________

Adres consument(en)

________________________________________________________________________

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

________________________________________________________________________

Datum

________________________________________________________________________

===============================================================

[*] Doorhalen wat niet van toepassing is.

Optioneel

Uw Parship-code

________________________________________________________________________

Uw bij Parship aangemelde e-mailadres

________________________________________________________________________

===============================================================

Printen en opslaan Modelformulier voor herroeping als pdf